Verklaring betreffende uw privacy

Praktijk voor Mesologie het Gooi, alsook Edith de Jong als behandelend therapeut, dragen zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van deze website. Hierdoor kiezen zij ervoor om alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

Dossiervorming

Wanneer u als cliënt bij de Praktijk voor Mesologie het Gooi onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat de praktijk voor Mesologie het Gooi een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, indien nodig en na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

Privacy
Vanuit haar zorgplicht waarborgt de Praktijk voor Mesologie uw privacy onder meer door:
• zorgvuldig met zowel uw persoonlijke gegevens als uw medische gegevens om te gaan;
• ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Edith de Jong als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend ná uw expliciete toestemming;

• Eveneens ná uw expliciete toestemming tijdens afwezigheid van uw therapeut ten behoeve van waarneming door een collega Mesoloog. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een adviesbrief, een recept en/of een factuur.

Wanneer de Praktijk voor Mesologie het Gooi vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten:

• Naam, adres en woonplaats;

• Geboortedatum;

• Datum van de behandeling;

• Factuurnummer;

• Een korte omschrijving van de behandeling;

• De kosten van het consult.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wenst u dit te laten doen, neemt u hiervoor dan contact op met de Praktijk voor Mesologie het Gooi.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft de Praktijk voor Mesologie het Gooi beveiligingsmaatregelen getroffen. De fysieke dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en de cliëntgegevens op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord.

Toelichting

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Praktijk voor Mesologie het Gooi. Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om middels een handtekening onderaan het intakeformulier, aan te geven dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en hiermee in te stemmen.